Apróhirdetések

Kiadó: Gyarmati Sajtó és Reklám Kft. 2660 Balassagyarmat, Jeszenszky Kálmán u. 16.
Hirdetésfelvétel: 06/20-310-8422

Adatkezelési Nyilatkozat

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a nogradimagazin.hu weboldal és a Nógrádi
Műsor Magazin ingyenes apróhirdetési rendszerének felhasználói által az üzemeltetői
(„Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb
adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához és a Nógrádi Műsor Magazin
ingyenes apróhirdetési rendszeréhez szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából
nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét az oldalon vagy az
oldal közvetítésével.

Adatok

A nogradimagazin.hu kportál bizonyos szolgáltatásai csak előzetes és önkéntes
felhasználói regisztrációt követően vehetőek igénybe. A regisztráció során a felhasználók
olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak
minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadóak.

A felhasználói regisztráció során az alábbi adatok megadása feltétele a sikeres
regisztrációnak:

* e-mail cím
* választott felhasználói név
* választott jelszó

A Nógrádi Műsor Magazin ingyenes apróhirdetési rendszeréhez szükséges adatok:
* a küldő mobiltelefonszáma

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható)
természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során
mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy
különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név,
azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

A felhasználói regisztráció során megadott adatok közül kizárólag az e-mail cím
tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén személyes adatnak. A weboldal használata
során az Adatkezelő részére tárhely szolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak
bizonyos, a felhasználó Internet használatával kapcsolatos adatok (pl. IP-cím stb.),
amelyet az Adatkezelő nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató
adatkezelési irányelvei irányadóak.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése,
adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, valamint a hírlevél-
szolgáltatáshoz kapcsolódó kommunikáció lehetővé tétele.

Az Adatkezelő különös személyes adatot nem kezel, amennyiben ilyet a felhasználók
bármilyen indokból vagy módon az oldalon közzétesznek, az Adatkezelő tudomására
hoznak vagy adatbázisában rögzítenek, az Adatkezelő azokat a tudomásra jutást követően
haladéktalanul jogosult törölni.

A felhasználóknak lehetősége van a weboldalon keresztül a tanácsadóknak üzenetet
küldeni. Ezen üzenetekben lehetőség van egyedi vagy általános jogi problémák leírására,
abból a célból, hogy azokra a tanácsadók egyedi vagy általános jelleggel
válaszolhassanak. Kérjük a felhasználókat, hogy ezen üzenetekben a regisztráció során
megadott adatokon túlmenően semmiféle személyes adatot ne szerepeltessenek;
amennyiben az ügy megítéléséhez feltétlenül szükséges ilyen jellegű adatok megadása, az
csak a személyes kapcsolatfelvétel (e-mail, telefon, konzultáció stb.) során történhet.

Amennyiben a felhasználó ennek ellenére mégis személyes vagy különös személyes adatot
ad meg üzenetében, az Adatkezelő úgy tekinti, hogy annak kezeléséhez a felhasználó
kifejezetten hozzájárult, fenntartja az Adatkezelő a jogot arra, hogy az ilyen adatokat
haladéktalanul törölje.
Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználó regisztrációjakor kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő a
regisztrációhoz kötelezően előírt adatait kezelje.
Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében,
hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös
tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására,
azonban rögzíti, hogy az oldalt tartalmazó számítástechnikai eszközöket nem ő
üzemelteti, így ebben a körben mindenkori tárhely-szolgáltatót terheli a felelősség.
A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

A felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről
(székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik
és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban,
közérthető formában megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai
helyesbítését, illetve módosítását. Az apróhirdetés feladása során kezelt
mobiltelefonszámok 180 napon belül törlésre kerülnek.